สัมมนา
สัมมนา เรื่อง การเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม

Seminar ID : ne011-1
ห้อง : SAPPHIRE 103
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 117 คน)

วิทยากรโดย นายเอกชัย สุขพ่อค้า ผู้จัดการด้านเทคนิคและวิศวกรรม

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back