สัมมนา
สัมมนา เรื่อง “Smart Engineering Sustainable Engineering in Building Process”

Seminar ID : ne008-4
ห้อง : SAPPHIRE 106
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 09.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 31 คน)

บรรยายพิเศษ เรื่อง “วิศวกรรมแห่งความยั่งยืนในการประกอบวิชาชีพ”
โดย - ศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อภิปราย เรื่อง “จุดเปลี่ยนทางวิศวกรรมที่จับต้องได้”
โดย - ศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์
ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาที่ดิน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
- รศ.วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ Director (Training and Services)
บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด
- ผู้ทรงคุณวุฒิ


จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เทคโนโลยีใหม่ในวงการวิศวกรรม
  • 4 G – 5 G; IoT; AI
  • Integrated Engineering –WTO
  • Engineering Vision
  • Business Sector


ปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back