สัมมนา
สัมมนา เรื่อง “EIA / EHIA – Environment ISO”

Seminar ID : ne005-1
ห้อง : SAPPHIRE 109
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 144 คน)

โดย รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
รองคณบดี (ยุทธศาสตร์นวัตกรรม) ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

      ปัจจุบัน วิศวกรรมอันชาญฉลาด ( Smart Engineering ) กำลังเป็นประเด็นทางวิศวกรรมที่น่าสนใจอย่างยิ่ง การวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการกลายเป็นประเด็นสำคัญต่อโลกที่กำลังประสบปัญหาสิ่งแวดล้อม งาน คือ  EIA (Environmental Impact Assessment) คือ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบใน 4 ด้าน กายภาพ ชีวภาพ ประโยชน์ต่อมมนุษย์ และด้านเศรษฐกิจ และงาน EHIA (Environment and Health Impact Assessment) คือ การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ ทั้งงาน EIA และ EHIA ในงานวิศวกรรมอันชาญฉลาดจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
      ขอเชิญร่วมรับฟังความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองที่หลากหลาย ในการนำ EIA & EHIA มาใช้งานในโครงการก่อสร้าง รวมทั้งรับฟังข้อจำกัดและแนวทางการแก้ปัญหาในการใช้ EIA & EHIAปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back