สัมมนา
สัมมนา เรื่อง “Deploying IoT in Thailand”

Seminar ID : ne026-1
ห้อง : SAPPHIRE 109
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 121 คน)

Topic: Internet of Things (IoT) 101:
Speaker Mr. Juan Aguilera Technology Consultant
Topic: IoT to Future, Digital Transformation and the Internet of Things Covering the AI/IoT innovation at work with real IoT use cases sharing in manufacturing, engineering, supply chain and others.
Speaker Ms. Siriporn Pajharawat Education Partner Director Microsoft (Thailand) Limited
Topic: How IoT Success in Thailand ? and IoT Use Case with NexPie
Speaker Ms. Morragot Kulatumyotin MD of Internet Thailand, Cloud Service Provider Director of NexPie Company IoT Platform provider

แนวคิดและกลยุทธ์สำหรับการพัฒนา internet of Things (IoT) สำหรับหน่วยงานภาคธุรกิจ ภาครัฐ และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ฯลฯ การนำ IoT ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจค้าปลีก ฯลฯ
ปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back