สัมมนา
สัมมนา เรื่อง “การบริหารจัดการผลกระทบจากการขยายระบบขนส่งทางรางสำหรับประเทศไทยในอนาคต”

Seminar ID : ne007-4
ห้อง : SAPPHIRE 111
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 31 คน)

•เรื่อง “แนวทางการบริหารการจัดการจราจรในเมืองสำหรับการก่อสร้างรถไฟฟ้า”
โดย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน จำกัด (มหาชน) BEM

•เรื่อง “การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับโครงการก่อสร้างระบบขนส่งทางรางในอนาคต”
โดย ดร.รุ่งโรจน์ กมลเดชเดชา
ผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 และการเชื่อมโยงนานาชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)


จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ให้การสนับสนุนโดยการรถไฟไทยแห่งประเทศไทยและสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สนข.

เนื้อหา จากนโยบายของภาครัฐที่มีการขยายเส้นทางระบบคมนาคมขนส่งทางรางจำนวนมาก ทำให้เกิดผลกระทบแก่ประชาชนที่ตามมา เช่น ปัญหาการจราจรติดขัด รวมถึงความต้องการของบุคลากรเพื่อมาทำงานในระบบขนส่งทางจำนวนมาก งานสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายให้เข้าใจแนวทางการบริหารการจัดการจราจรในเมืองสำหรับการก่อสร้างรถไฟฟ้า และเตรียมความพร้อมการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับโครงการก่อสร้างระบบขนส่งทางรางในอนาคต


ปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back