สัมมนา
สัมมนา เรื่อง ความท้าทายการออกแบบและก่อสร้างระบบขนส่งทางรางในประเทศไทย

Seminar ID : ne007-3
ห้อง : SAPPHIRE 111
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 66 คน)

• เรื่อง “Beyond Safety Engineering: Challenging in Railway Operation for Thailand”
โดย นายชัยวุฒิ พักโพธิ์เย็น ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BTS
• เรื่อง “ความท้าทายในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (บางซื่อ – ท่าพระ- บางแค)”
โดย นายประเสริฐ จันทวิบูลย์ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ให้การสนับสนุนโดยการรถไฟไทยแห่งประเทศไทยและสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สนข.

การบรรยายภาพรวมของแนวคิดเชิงระบบและแนวทางการประยุกต์ใช้วิศวกรรมความปลอดภัยในระบบขนส่งทางราง และมีนำเสนอกรณีศึกษาทั้งของประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัย รวมถึงเทคนิคทางวิศวกรรมชั้นสูงที่ที่ใช้ในการก่อสร้างอุโมงค์รถที่ใช้ในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับรถไฟฟ้าในส่วนของสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย (บางซื่อ-ท่าพระ-บางแค)ปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back