สัมมนา
สัมมนา เรื่อง “Smart Project Management by FIDIC Contracts”

Seminar ID : ne022-2
ห้อง : SAPPHIRE 112
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 68 คน)

Speaker
- Mr.Noppadol Jaisue
Vice President - Technical of the Consulting Engineers Association of Thailand; CEA

Organized:The Engineering Institute of Thailand under H.M The King’s Patronage (EIT)

Since most construction projects involve multi-disciplines, various stakeholders and huge investments, it is vital that our projects are well managed and controlled. Most importantly, Contract is the main mechanism to  assure that all responsibilities and obligations be clearly stipulated to all parties.  In Thailand, however, there probably is no standard form of contract we can adopt conveniently. For each project we spend tremendous time, cost and efforts trying to produce a good contract and apparently have, to date, not come up with any. FIDIC standard forms of contract have been widely accepted as the most comprehensive, well-structured and also fairest to all parties involved. Why do we need to run around like a beheaded chicken when seeking the most practical contract to manage our projects, while FIDIC has, for decades, researched and sought out for us? Let's work smarter and get all parties the best benefits from now on.
 


ปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back