สัมมนา
สัมมนา เรื่อง “ Smart Project Management by DAAB Advisory ”

Seminar ID : ne022-1
ห้อง : SAPPHIRE 112
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 53 คน)

Speaker
- Mr. Niwat Thanpitinan
Vice President - International Affairs of the Consulting Engineers Association of Thailand; CEAT

Organized : The Engineering Institute of Thailand under H.M The King’s Patronage (EIT)

  • มารู้จักสัญญามาตรฐานสากลในวงการก่อสร้างไทย  
  • เรียนรู้สัญญาสากลหลากหลายรูปแบบที่มีเนื้อหาสาระยืดหยุ่น เหมาะกับโครงการแต่ละประเภท
  • สัญญาที่มีความเป็นกลางถือเป็นสัญญาที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาของวงการก่อสร้างไทย ทัศนคติที่ถูกต้องเริ่มได้จากตัวเราก่อนเสมอ
  • มาทำความเข้าใจกับสัญญาการก่อสร้างที่ดีเป็นอย่างไร? คือสัญญาที่มีเงื่อนไขให้เราได้เปรียบคู่สัญญาหรือไม่? 
  • มาเรียนรู้กลไกป้องกันหรือวิธีลดผลกระทบ อันเกิดจากข้อพิพาทในวงการก่อสร้าง ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมหาศาลกับทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

Despite adopting a reasonably good contract for our construction projects, it is not beyond anticipation that decent amount of claims and disputes may arise from contracted parties and with various reasons. In the past, mechanisms of resolving disputes were such as negotiation, mediation, arbitration and litigation. We, however, found that one mechanism has pros and cons different from another; and not all leads to success. FIDIC and ICC have endeavored to introduce the new mechanism which is more preventive rather than reactive in approach. Dispute Avoidance/ Adjudication Board (DAAB) should be able to serve more efficiently and smartly in minimizing claims and disputes.  DAAB has proved of significantly consuming less time, cost and efforts than Arbitration does. If we are looking for a smart solution for controlling disputes, DAAB is worth investing and implementing. Why waste our energy unnecessarily coping with disputes while we can, in many if not all cases, avoid or even prevent them in the first place?

 


ปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back