สัมมนา
สัมมนา เรื่อง “ร่างมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า”

Seminar ID : ne015-1
ห้อง : SAPPHIRE 103
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 156 คน)

วิทยากรโดย
- นายวิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.
- ดร.ภัคพิมล สิงหพงษ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน
- ผศ.ดร.อมรรัตน์ แก้วประดับ เลขาธิการสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

จัดโดย คณะกรรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

เนื่องจากการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และเชื้อเพลิงดังกล่าวกำลังจะหมดไป เพื่อการลดมลภาวะของโลก บรรเทาการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้น้อยลง และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก จึงทำให้มีการใช้ยายยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น แนวโน้มในอนาคตจะมีแต่ยานยนต์ไฟฟ้า และมีผู้นิยมใช้กันเพิ่มขึ้น มีการคาดการณ์ว่า ภายใน 5 ปี สำหรับประเทศไทยจะมียานยนต์ไฟฟ้ามาทดแทนรถยนต์น้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น การใช้ยานยนต์ไฟฟ้านั้น จะต้องมีการอัดประจุไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้า ซึ่งยานยนต์ไฟฟ้าจะใช้ไฟฟ้าโดยการอัดประจุจากระบบไฟฟ้าจากอาคารทั่วไปและสถานีบริการไฟฟ้า
วิศวกรรมสถาน จึงคำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยของชีวิตต่อบุคคลมากขึ้น จึงเสนอการจัดทำมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย โดยการแปลจากมาตรฐาน IEC 60364-7-722 เรื่องการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขึ้น เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและชีวิตของบุคคลผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น


ปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back