สัมมนา
International Forum: NFPA 130 Standard for fixed guide way transit and passenger rail systems

Seminar ID : ne004-2
ห้อง : SAPPHIRE 107
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 106 คน)

Speaker
- Brian O’Connor
Fire Protection Engineer, NFPA Representative (National Fire Protection Association, USA.)


Organized by
- The Engineering Institute of Thailand under H.M. The King’s Patronage

“ เพื่อประโยชน์สูงสุด มีวิทยากรแปลและหูฟังแปลภาษา“

        The Blue line had been designed and constructed by complying to NFPA 130 Standard for Fixed Guide way Transit and Passenger Railways under National Fire Protection Association, USA. Therefore, this seminar is a great opportunity for audiences to learn and correctly interpret the fire and life safety requirements and to enhance understanding the commentary on this standard by NFPA 130 representative. This will help to improve their professional works and passengers’ safety in the public transportation.
“ เพื่อประโยชน์สูงสุด มีวิทยากรแปลและหูฟังแปลภาษา“ 


ปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back