สัมมนา
International Forum “Fire and Life Safety Eco-System under Theme” It’s a big world, let’s protect it together”

Seminar ID : ne004-1
ห้อง : SAPPHIRE 107
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 186 คน)

NFPA Vice President, He will explain how the Association is committed to promoting the safety ecosystem to protect people and property against evolving safety threats, and wants to work with others who are part of this critical system.

Speaker: Mr.Christian Dubay Vice President and Chief Engineer at NFPA (National Fire Protection Association, USA.)

Organized by: The Engineering Institute of Thailand under H.M. The King’s Patronage

“เพื่อประโยชน์สูงสุด มีวิทยากรแปลและหูฟังแปลภาษา“

NFPA Vice President , He will explain how the Association is committed to promoting the safety ecosystem to protect people and property against evolving safety threats, and wants to work with others who are part of this critical system.
“เพื่อประโยชน์สูงสุด มีวิทยากรแปลและหูฟังแปลภาษา“ปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back