สัมมนา
Seminar Outline: INTERNATIONAL เรื่อง แนวคิดการพัฒนาการมาตรฐานของระบบ BIM ในประเทศไทย

Seminar ID : ne021
ห้อง : SAPPHIRE 103
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 127 คน)

วิทยากรโดย
- นายทรงพล ยมนาค
คณะทำงานศึกษาปัญหาโปรแกรมลิขสิทธิ์การออกแบบและเขียนแบบ สภาสถาปนิก
- ศ.ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์
คณะกรรมการมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร วสท.
- นายสินิทฺธิ์ บุญสิทธิ์
ผู้อํานวยการ สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
- MR. Sandor Bali GRAPHISOFT Singapore
- Pham Thanh, MBA. B-Arch. BIM Expert. Director of ViBIM Vietnam
- Mr.William Thiam You Lau Principal of William Lau Architects, Singapore
ผู้ดำเนินรายการ
คุณปณิธิ พรหมสาขา ณ สกลนคร คณะทำงาน BIM corner

เรื่อง BIM (Building Information Modeling) มีบทบาทสำคัญในวงการก่อสร้าง ประเทศไทยปรากฏชัดในโครงการขนาดใหญ่ จำเป็นที่ผู้เกี่ยวข้องจะร่วมในการพัฒนาการในด้าน BIM มีกระบวนการที่ถูกต้องอย่างไร. เพื่อนำมาเป็นกรณีศึกษาในการพัฒนาการของผู้เกี่ยวข้องในการใช้ระบบ BIM รวมทั้งนโยบายของรัฐในการผลักดันเรื่องดังกล่าว. ในงานเสวนานี้มุ่งเน้นถึงการพัฒนาการ แนวทางการดำเนินการ การพัฒนาระบบ BIM ในประเทศไทยและต่างประเทศปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back