สัมมนา
สัมมนาเรื่อง “เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตกับนวัตกรรมการก่อสร้าง”

Seminar ID : ne007-2
ห้อง : SAPPHIRE 110
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 50 คน)

- บรรยายเรื่อง วิวัฒนาการของการออกแบบโครงสร้างอาคาร
โดย รศ.ดร.การุญ จันทรางศุ
ประธานกรรมการ บริษัท เค.ซี.เอส. แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
- บรรยายเรื่อง นวัตกรรมงานเหล็กเสริมคอนกรีต
โดย ผู้แทน บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)ปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back