สัมมนา
สัมมนา เรื่อง “ทิศทางของเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย”

Seminar ID : ne007-1
ห้อง : SAPPHIRE 108
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 117 คน)

จัดทำโดย
- ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บุญญาธิการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ดร. นรี ภิญญาวัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน บจก. Atelier 10

ผู้ดำเนินรายการ นายกมล ตันพิพัฒน์ กรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันอาคารเขียวไทย

เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า ปัจจุบันจำนวนประชากรของประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะอาศัยอยู่ในชุมชนเมืองเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจต่างๆ มีการขยายตัว และต้องการความคล่องตัวในการทำงาน ทำให้เมืองมีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรต่าง ๆ มีจำกัด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้ชุมชนเมืองมีระบบการขนส่งและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีสุขพลานามัยที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ สะดวก สะอาด ปลอดภัย รองรับสังคมที่จะมีความซับซ้อนมายิ่งขึ้นในอนาคต
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ “Smart City” เป็นรูปแบบการพัฒนาเมือง โดยให้ความสำคัญกับ การพัฒนารูปแบบและโครงสร้างของเมือง การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ประกอบกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลมาช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรของเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทิศทางการพัฒนาเมืองหรือโครงการขนาดใหญ่ในประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการนโยบายสนับสนุนของภาครัฐเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้เกิดเมืองอัจฉริยะขึ้นในประเทศไทยในระยะเวลาไม่นานจากนี้” ปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back