สัมมนา
การเสวนา “กรณีศึกษา ไทย-จีน กับการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทย

Seminar ID : ne008
ห้อง : SAPPHIRE 110
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 27 คน)

วิทยากรโดย
- รศ.ดร. สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ผศ.ดร. ประมวล สุธีจารุวัฒน
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- อ.ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย
คุณโสภิต หวังวิวัฒนา จากรายการ “เช้าทันโลก” ช่วง "inside China" ทางสถานีวิทยุ FM 96.5 คลื่นความคิดปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back