สัมมนา
สัมมนาเรื่อง การออกแบบระบบการต่อลงดิน (Grounding System Design)

Seminar ID : ne013-1
ห้อง : SAPPHIRE 205
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 500 คน (สมัครแล้ว 363 คน)

วิทยากรโดย
- ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ และ ทีมวิศวกร บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สัมมนาวิชาการเกี่ยวกับการออกแบบและติดตั้งการต่อลงดินสำหรับระบบไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ สถานีไฟฟ้าย่อย, การคำนวณกระแสไฟฟ้าลัดวงจร, การวัดและตรวจสอบระบบการต่อลงดินปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back