สัมมนา
สัมมนาเรื่อง “แนะนำมาตรฐานใหม่ การบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม”

Seminar ID : ne030
ห้อง : SAPPHIRE 105
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 101 คน)

วิทยากรโดย
รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร
ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วสท.)และอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดร.เกษรินทร์ พูลทรัพย์
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรม (วสท.)และอาจารย์ประจำ อุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายณรงค์ชัย แจ่มจำรัส
กรรมการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วสท.)และอดีต ข้าราชการกรมโรงงาน

ดำเนินรายการโดย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จัดโดย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การบริหารความปลอดภัยระดับนโยบายและระบบต่างๆ คืออาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร  ระบบบริการและอำนวยความสะดวก  เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การทำงาน ระบบไฟฟ้า และการป้องกันและระงับอัคคีภัย สารเคมีและสารอันตรายที่เป็นพิษ ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงหลักการประเมินความเสี่ยง


ปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back