สัมมนา
สัมมนาเรื่อง “แนะนำมาตรฐานใหม่ การออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม”

Seminar ID : ne029
ห้อง : SAPPHIRE 105
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 99 คน)

วิทยากรโดย
- รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร
ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วสท.)และอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ดร.เกษรินทร์ พูลทรัพย์
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรม (วสท.)และอาจารย์ประจำ อุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-นายณรงค์ชัย แจ่มจำรัส
กรรมการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วสท.)และอดีต ข้าราชการกรมโรงงาน

ดำเนินรายการโดย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จัดโดย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มาตรฐานการเขียนแบบ องค์ความรู้และขั้นตอนการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม  การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน พื้นที่อาคารและพื้นที่โดยรอบ ลักษณะอาคารและการแบ่งพื้นที่อาคาร การวางผังติดตั้งเครื่องจักร การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ การคำนวณแรงม้าเครื่องจักร ตัวอย่างการออกแบบแผนผังโรงงาน


ปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back