สัมมนา
สัมมนาเรื่อง “รวมพลผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรม”ครั้งที่ 3 (REUNION # 3)

Seminar ID : ne028
ห้อง : SAPPHIRE 206
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 159 คน)

วิทยากรโดย
- นายเกชา ธีระโกเมน อุปนายกคนที่ 1 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
- นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข อุปนายกคนที่ 3 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
- นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
- นายจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
- นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์ จาก กรมโยธาการและผังเมือง
นายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
- นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ กรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.
ดำเนินรายการโดย
- คุณบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย วสท.

ไขทุกประเด็นปัญหาทางด้านวิศวกรรม ไม่ว่าคุณจะอยากรู้เรื่องใดที่คาใจ มาพบกับเราได้ที่งานเสวนา รวมพลผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมครั้งที่ 3 ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 เป็นการเสวนาที่วิศวกรทุกสาขาอาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไม่ควรพลาด


ปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back