สัมมนา
เสวนาเรื่อง “Smart Engineering Education: Engineering in new world”

Seminar ID : ne027
ห้อง : SAPPHIRE 104
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 45 คน)

วิทยากรโดย
- ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- รศ.ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ
- รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลเริ่มดำเนินการนำพาประเทศไทยไปข้างหน้า สถานการณ์การศึกษาไทยเป็นเช่นไร มหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมชั้นนำของประเทศ พร้อมขนาดไหนในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยในครั้งนี้


ปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back