สัมมนา
สัมมนาเรื่อง “World Impact on VR & AR”

Seminar ID : ne026
ห้อง : SAPPHIRE 102
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 68 คน)

วิทยากรโดย
- นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ
กรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วสท. และรองประธานกรรมการ บริษัท VVR Asia จำกัด

จัดโดย
คณะกรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) ถูกกล่าวถึงอย่างมากในการประสานความเป็นจริงและจินตนาการเข้าด้วยกัน แล้วรังสรรค์ประสบการณ์ใหม่ให้ผู้บริโภคได้สัมผัส VR & AR จึงเป็นโอกาสดีขององค์กรและหน่วยงานที่จะนำไปต่อยอดกับสินค้าและบริการในยุคดิจิทัลที่หากใครเริ่มก่อน ทำให้คนจดจำได้ก่อน ก็จะได้เปรียบคู่แข่ง นวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายและชวนติดตาม
 


ปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back