สัมมนา
สัมมนา Big Data กับ Thailand 4.0

Seminar ID : ne025
ห้อง : SAPPHIRE 110
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 95 คน)

วิทยากรโดย
- น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ประณีตพลกรัง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ (วสท.)
- ดร. เชียรช่วง กัลยาณมิตร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ (วสท.)
- นายไชยเจริญ อติแพทย์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ (วสท.)
- นายศรายุทธ ฉายสุริยะ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ (วสท.)

ผู้ดำเนินรายการ
- ดร.พิศาล จอโภชาอุดม
ประธานคณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ (วสท.)

จัดโดย
คณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะเครือข่ายสังคมทำให้ก่อเกิดข้อมูลขึ้นอย่างมหาศาล จนบางครั้งเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลไม่สามารถเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไว้ได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก  การเสวนาครั้งนี้จะชี้ให้เห็นว่า ความจริงและวิธีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นอย่างไร ข้อมูลขนาดใหญ่สามารถช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง นโยบายของรัฐบาล ต่อข้อมูลขนาดใหญ่เป็นอย่างไรปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back