สัมมนา
สัมมนาเรื่อง “ทิศทางการจัดการขยะเป็นพลังงาน (Technology and road map: How to success from waste to energy: Case study in Thailand China and Finland)”

Seminar ID : ne022
ห้อง : SAPPHIRE 101
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 174 คน)

▪ หัวข้อ Towards circular economy - alternative high efficiency Waste to Energy solution
โดย Mr.Ari Kokko Director for Technology and R&D responsible of CFB, BFB and gasification in Valmet

▪ หัวข้อ The green Technology and success of Waste incineration Power Plant Waste to Energy in China and Japan
โดย Mr. Akifumi KIKUCHI President of Anhui Conch Kawasaki Engineering Co. Ltd.

▪ หัวข้อ “เทคโนโลยีและความสำเร็จในการแปลงขยะเป็นพลังงาน และ แนวทางการผลักดันในประเทศไทย”
โดย นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม
Senior Vice President TPI Polene Power public company
"

ปัญหาขยะในประเทศ นโยบายท้องถิ่นในการจัดการขยะ ปัญหางบประมาณ การเปิดรับซื้อไฟฟ้าตาม PDP การสนับสนุนอัตราค่าไฟฟ้า มุมมองเอกชนที่ลงทุนในโรงไฟฟ้าขยะ  ความคุ้มค่าและความเสี่ยงในเทคโนโลยี ปัญหาสิ่งแวดล้อม มวลชน และนโยบายของรัฐ รวมถึงเทคโนโลยีด้านความสำเร็จในการแปลงขยะเป็นพลังงาน และแนวทางการผลักดันในประเทศไทย


ปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back