สัมมนา
เสวนาเรื่อง “มาตรฐานใหม่ วิศวกรรมระบบป้องกันอัคคีภัย”

Seminar ID : ne019
ห้อง : SAPPHIRE 204
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 500 คน (สมัครแล้ว 488 คน)

วิทยากรโดย
- คุณบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย วสท.
- นายวันชัย บัณฑิตกฤษดา ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (วสท.)
- ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี กรรมการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (วสท.)
- นายจุลดิษย์ จายนียโยธิน กรรมการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (วสท.)
- นายมาเฮศ ราย กรรมการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (วสท.)
- นายรัตนชัย รัศมีเวสารัช กรรมการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (วสท.)
- นายจิรวัฒน์ วงศ์ข้าหลวง อนุกรรมการมาตรฐานควบคุมควันไฟ (วสท.)

เป็นการแนะนำมาตรฐานทางด้านป้องกันอัคคีภัยทั้ง 4 เล่ม ที่ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมให้ทันสมัย และเป็นสากลมากยิ่งขึ้น งานนี้วิศวกร ผู้ออกแบบ และเจ้าของอาคาร ไม่ควรพลาด


ปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back