สัมมนา
สัมมนา เรื่อง “ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น ฉบับใหม่: แนวทาง ทิศทาง และผลกระทบกับผู้ที่เกี่ยวข้อง”

Seminar ID : ne018
ห้อง : SAPPHIRE 106
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 146 คน)

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น ฉบับใหม่ : แนวทาง ทิศทาง และผลกระทบกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
วิทยากรโดย
-นายปกรณ์ เชนพูน
-นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์
เรื่อง การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยของปั่นจั่นตามร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น ฉบับใหม่’
วิทยากรโดย
-นายสายัณต์ ฉิมประดิษฐ
-นายจิรายุ เอี่ยมสมร
-นายธีรศักดิ์ เจริญปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back