สัมมนา
สัมมนาเรื่อง “การจัดการความเสี่ยงในการบริหารสัญญาก่อสร้าง: มุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย (กรณีศึกษาโครงการ)”

Seminar ID : ne016
ห้อง : SAPPHIRE 104
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 149 คน)

วิทยากรโดย
- นายชำนาญ พิเชษฐพันธ์
สำนักงานกฎหมาย กิตติพันธ์ ที่ปรึกษากฎหมาย
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
- รศ.ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมสาขาบริหารงานก่อสร้าง วสท.

การบริหารสัญญาก่อสร้างเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างในปัจจุบัน การจัดการความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการใช้สัญญาก่อสร้างต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิศวกรรมและด้านกฎหมายและสัญญาก่อสร้าง ในการสัมมนานี้ วิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสัญญาก่อสร้างจะนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ประเด็นสำคัญต่าง ๆ  ในเรื่องดังกล่าว โดยจะนำเสนอทั้งในมุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย
 


ปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back