สัมมนา
สัมมนาเรื่อง “Disruptive Technology : IoT, Big Data and Artificial Intelligence”

Seminar ID : ne015
ห้อง : SAPPHIRE 102
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 300 คน (สมัครแล้ว 273 คน)

วิทยากรโดย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ
กรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (วสท.)
- ดร.พีรเดช ณ น่าน Digital Futurist & Columnist
กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก ITM
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการโครงการ CU Transformations และที่ปรึกษา
อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นายปรเมศวร์ กุมารบุญ กรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วสท.

จัดโดย
คณะกรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพร

.เทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่ง มีความก้าวหน้าตลอดเวลา “Disruptive Technology” จึงเปรียบเสมือนพายุลูกใหม่ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สามารถทำให้โลกทั้งใบปั่นป่วนตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลกล้วนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรง แต่มีเทคโนโลยีบางประเภทเท่านั้นที่มีศักยภาพอย่างแท้จริง สามารถส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้นำภาครัฐและภาคธุรกิจที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายจะต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีใดมีผลกระทบอย่างแท้จริง เพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับมือได้อย่างเหมาะสมปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back