สัมมนา
สัมมนา เรื่อง “มารู้จัก Block Chain : โค่นล้มตัวกลางอย่างธนาคารได้อย่างไร” และ เรื่อง เรียนยุคใหม่สู่ Digital Learning: ปัจจัยสู่ความสำเร็จการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีกับการศึกษาไทย

Seminar ID : ne011
ห้อง : SAPPHIRE 102
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 150 คน)

หัวข้อ "มารู้จัก Block Chain : โค่นล้มตัวกลางอย่างธนาคารได้อย่างไร"
วิทยากรโดย
- รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการ สถาบันไอเอ็มซี
หัวข้อ "เรียนยุคใหม่สู่ Digital Learning: ปัจจัยสู่ความสำเร็จการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีกับการศึกษาไทย"
วิทยากรโดย
- ดร.อนันต์ วรธิติพงศ์
ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วสท.
อดีตสมาชิกวุฒิสภา
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

จัดโดย
คณะกรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง "มารู้จัก Block Chain : โค่นล้มตัวกลางอย่างธนาคารได้อย่างไร"
ทำความรู้จัก Block Chain เครื่องมือที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจ พลิกโฉมธุรกรรมการเงิน และกลายเป็นบริการแห่งโลกอนาคต จะเป็นอย่างไรหากวันหนึ่งผู้คนส่วนใหญ่จะสามารถเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์จากทั่วโลกในแบบบุคคลต่อบุคคล (Peer to Peer) ได้อย่างอิสระโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยคนกลาง (ธนาคาร) รวมทั้งเรียนรู้การนำ Block Chain ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่างๆ พร้อมไขคำถามสำคัญในด้านความปลอดภัยว่าเราจะไว้วางใจและมั่นใจได้มากน้อยเพียงใด สำหรับการใช้งานเทคโนโลยี Block Chain
 
เรื่อง "เรียนยุคใหม่สู่ Digital Learning: ปัจจัยสู่ความสำเร็จการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีกับการศึกษาไทย"
การประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีกับการศึกษาที่ดีจะช่วยพัฒนากระบวนการสอนให้กับครูอย่างมีนัยสำคัญ ครูที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านดิจิทัลเป็นอย่างดี จะมีผลต่อการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดพัฒนาการทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองดีขึ้น โดยเฉพาะเด็กในกลุ่มประถมศึกษาให้ข้อมูลว่าการใช้ดิจิทัลเพื่อการศึกษาจะช่วยให้ผลการเรียนและสื่อสารดีขึ้นอย่างชัดเจน และดิจิทัลเทคโนโลยีก็เป็นปัจจัยสำคัญของการดำเนินโครงการเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพสื่อการเรียนการสอน ทำให้เด็กเยาวชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้เท่าเทียมกันได้ จากสภาพการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มดิจิทัลเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตย่อมส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย ฉะนั้นการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีกับการศึกษาให้มีประสิทธิภาพจะต้องมีการออกแบบรูปแบบที่ทันสมัยและเหมาะสมกับประเทศไทยอย่างไร


ปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back