สัมมนา
สัมมนา เรื่อง “การสร้างหม้อน้ำ แบบ Water Tube ให้ได้มาตรฐาน”

Seminar ID : ne010
ห้อง : SAPPHIRE 101
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 73 คน)

วิทยากรโดย
- นายตรีชัย เลาหตีรานนท์
อนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและ ภาชนะรับความดัน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


จัดโดย
- คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและ ภาชนะรับความดัน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

          หม้อน้ำ (Boiler) เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม และโรงพยาบาล ฯลฯ เพื่อเป็นต้นกำลังทางความร้อนหรือเป็นต้นกำลังทางความดัน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความเสียงต่อการเกิดความเสียหายและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้างแรงทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงได้


ปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back