สัมมนา
International Forum เรื่อง “การกำหนดรหัสต้นทุน วสท. และรหัสต้นทนมาตรฐานสากล (ICMS Cost Code) เพื่อใช้ในการบริหารโครงการนานาชาติ” (EIT Standard Cost Code & ICMS Cost Code for international mega project management)

Seminar ID : ne009
ห้อง : SAPPHIRE 106
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 53 คน)

วิทยากรโดย
- นายสุชิน สุขพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด
- Mr. TANG Ki-cheung The Standard Setting Committee of ICMS
- นายเสรี ลิ่มนววงศ์ คณะกรรมการรหัสต้นทุนก่อสร้าง วสท.

ดำเนินรายการโดย
- นายชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์
กรรมการสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

จัดโดย
- คณะกรรมการมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สร้างความเข้าใจระหว่าง Quantity surveyor Cost Engineer เจ้าของโครงการ และผู้เกี่ยวข้องการก่อสร้าง   International Construction Measurement Standards (ICMS) คือรหัสต้นทุนที่เป็นสากลของสมาคมทางด้านการเก็บข้อมูลการลงทุน การเสวนาครั้งนี้มุ่งเน้นจะให้ผู้ฟังได้รับทราบถึงEIT Cost Code สามารถเชื่อมโยงเข้ากับรหัสต้นทุน ICMS ได้อย่างไรเพื่อใช้ในการบริหารโครงการนานาชาติระดับสากล

Understanding between quantity surveyor, cost engineer, project owner and stakeholders in construction, The International Construction Measurement Standards (ICMS) is a growing group of more than 40 professional and not-for-profit organizations from around the world, working together to develop and implement international standards for benchmarking, measuring and reporting construction project cost. This seminar aims to broaden participant's knowledge and understanding of the EIT Cost Code that able to associate with ICMS cost code for managing large scale international construction projects.


 


ปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back