สัมมนา
สัมมนา เรื่อง “แนวความคิดในการขับเคลื่อนนโยบาย Cyber Security ของประเทศไทย”

Seminar ID : ne007
ห้อง : SAPPHIRE 102
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 87 คน)

วิทยากรโดย
- พลเอกบรรเจิด เทียนทองดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านโทรคมนาคมหรือดาวเทียม ในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
- ผู้ริเริ่มก่อตั้งการประชุม สัมมนา NCSC National Cybersecurity Conferrence"

จัดโดย
- คณะกรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

     ร่วมติดอาวุธทางปัญญาเตรียมความพร้อมรับมือและวิธีการจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ได้มีแค่ความไม่ปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ หรือการแทรกแซงข้อมูลออนไลน์เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานในยุคดิจิทัลที่ล้วนเชื่อมต่อออนไลน์ ทั่วโลกตื่นตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับอาชญากรรมไซเบอร์แล้ว แล้วเราจะนิ่งเฉยได้อย่างไร


ปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back