สัมมนา
เสวนาเรื่อง การพัฒนา "แนวทางการใช้การจำลองสารสนเทศอาคารสำหรับประเทศไทย” (Thailand Building Information Modeling Guideline) ในส่วนงานโครงสร้าง (Structural) และงานระบบ (MEP)"

Seminar ID : ne005
ห้อง : SAPPHIRE 103
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 83 คน)

วิทยากรโดย
- รศ.ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ
Vice President; Head of Advanced Technology Center TEAM Consulting Engineering and Management PLC
- นายธีรวรรตน์ ตังประพฤทธิ์กุล
BIM Manager บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- นายจักรกฤษณ์ ดิเรกวัฒนชัย
ผู้จัดการอาวุโสงานพัฒนาระบบงานและระบบบริหาร โครงการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- นายพีร ดลพนิต
รองผู้จัดการแผนกออกแบบ Thai Obayashi
- นายณพล บุญจันต๊ะ
กรรมการบริหาร Kor-It Design and Co

          คณะทำงานฯ จะนำเสนอประเด็นสำคัญต่าง ๆ  ในร่างเอกสาร "แนวทางการใช้การจำลองสารสนเทศอาคารสำหรับประเทศไทย (Thailand Building Information Modeling Guideline) ในส่วนงานโครงสร้าง (Structural) และงานระบบ (MEP)" โดยคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบและแสดงความคิดเห็น
 


ปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back