สัมมนา
ผู้ประกอบการไทยจะได้อะไร? จากมาตรฐานทวนสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาเซียน

Seminar ID : ne004
ห้อง : SAPPHIRE 104
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 25 คน)

หัวข้อ "Overview on Electrical Installation Standard of Thailand (Thailand Electrical Code EIT 2001-56"
โดย นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย กรรมการมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า วสท.

หัวข้อ “Applying IEC 60364-6 as ASEAN Standard for Electrical Verification: Inspection, Testing, Report”
โดย ผู้แทนจากสมาคมวิศวกรรมอาเซียน (กัมพูชา, ไทย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, บรูไน, มาเลเซีย, เวียดนาม, สาธารณรัฐเมียนมาร์ และสิงคโปร์)
ดำเนินการเสวนา โดย นายสมศักดิ์ วัฒนศรีมงคล ประธานกรรมการร่างมาตรฐานทวนสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า
และ นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล กรรมการร่างมาตรฐ

...ด้วยประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่มีการอ้างอิงมาตรฐานของนานาชาติแตกต่างกัน  สำหรับประเทศไทย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้จัดทำมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (Electrical Installation Standard) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในการใช้งานทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำมาตรฐานทวนสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า (Electrical Verification Standard)
หากสามารถผลักดันให้มาตรฐานทวนสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้านี้ ให้เป็นมาตรฐานของกลุ่มประเทศอาเซียน ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับวิศวกรและผู้ประกอบการไทยที่จะไปทำงานในประเทศอาเซียน 


ปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back