สัมมนา
สัมมนา เรื่อง “การบริหารงานก่อสร้างแบบ Single Team โครงการคอนโดมิเนียมซี-เอกมัย (CEKKAMAI)”

Seminar ID : ne003
ห้อง : SAPPHIRE 106
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 130 คน)

วิทยากรโดย
- นายชัยวัฒน์ จักรแต๋
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะช้อยส์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- นพ.เชิดศักดิ์ อัมพรสุขสกุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด
- นายประทีป สันติภาพ
กรรมการ บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาค และคณะ จำกัด

ดำเนินรายการโดย
- รศ.ดร. ต่อตระกูล ยมนาค
ประธานกรรมการ บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาค และคณะ จำกัด

การทำงานแบบ Single Team  อันประกอบด้วย เจ้าของโครงการ, ผู้รับเหมา และผู้ควบคุมงาน ทำงานร่วมกัน 
บนแนวคิดของการทำงานรูปแบบใหม่  เมื่อตกลงกันว่าจะทำงาน เสมือนหนึ่งเป็นเป็นทีมเดียวกัน ร่วมคิด ร่วมทำ 
เพื่อเป้าหมายเดียวกัน คืองานที่มีคุณภาพดี และก่อสร้างที่เร็วขึ้นจนเสร็จงาน 44 ชั้น พร้อมโอนได้ ภายใน 19.5 เดือน
 


ปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back