สัมมนา
สัมมนา เรื่อง “โอกาสไทย โอกาสทองของวิศวกรไทยใน Eastern Economic Corridor”

Seminar ID : ne002
ห้อง : SAPPHIRE 108
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 63 คน)

วิทยากรโดย
ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็นแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ที่ โครงการนี้เป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุน การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจัดระบบการสะสมเทคโนโลยี เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย
“พลาดไม่ได้สำหรับวิศวกรทุกคน ทุกสาขากับการเตรียมตัวให้พร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของประเทศไทย”ปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back